Delebutikk Access Application

Toyota Material Handling Norway AS ("Leverandøren") driver ett eller flere nettsteder eller andre internettbaserte elektroniske transaksjonssystemer (samlet "nettsted") for kjøp og salg av visse reservedeler av materialhåndteringsutstyr som vises eller registreres på nettstedet (samlet "Produkter"). Hver transaksjon for kjøp og salg av produkter (en "transaksjon) styres av de generelle vilkårene og betingelsene (samlet "GTC-ene") som gjelder fra tid til annen av leverandøren på en slik transaksjon.

Kunden som er identifisert nedenfor ("Kunden") ønsker å få tilgang til og bruke nettstedet, og leverandøren er villig til å gi slik tilgang i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt i denne passordapplikasjonen og i Vedlegg 1 (Adgangsvilkår for delebutikk) ("Avtalen"). Av denne grunn bekrefter kunden at personen(e) angitt nedenfor (hver en "utpekt bruker") er autorisert av kunden til å utføre transaksjoner på vegne av kunden.

Passord Applikasjon

Leverandøren skal utstede et passord til hver utpekt bruker (et "passord"). Kunden forstår og godtar at:

 (a) den skal bare be om og vedlikeholde et passord for utpekte brukere som er ansatt av kunden fra tid til annen og som er autorisert av kunden til å få tilgang til og bruke nettstedet (inkludert for å utføre transaksjoner ved å sende inn bestillinger for kjøp av produkter som vises eller registreres på nettstedet på kundens vegne) og til ingen annen person;

 (b) det skal være eneansvarlig for alle handlinger eller utelatelser med hensyn til bruken av nettstedet av enhver person som bruker passordene (inkludert utførelsen av enhver transaksjon ved å sende inn bestillinger for kjøp av produkter vist eller registrert på nettstedet av en slik person på kundens vegne);

(c) Leverandøren vil ikke ha noe som helst ansvar for å kontrollere eller overvåke bruken av passord og skal ikke ha noe ansvar for bruken av dette;

(d) Kunden skal umiddelbart varsle Leverandøren hvis og når en utpekt bruker slutter å være ansatt hos kunden; og

(e) Kunden skal implementere og håndheve rimelige tiltak for å beskytte konfidensialiteten til nettstedet og skal umiddelbart varsle Leverandøren om eventuelle uautorisert avsløring eller bruk av et passord (enten av en utpekt bruker eller på annen måte). Enhver bestilling som sendes inn på nettstedet vil resultere i en transaksjon, som vil bli ansett for å være "skriftlig" og å ha blitt "signert" (og enhver registrering av transaksjonen, eventuelle GTC-er eller bestillinger som er plassert vil bli ansett for å være "i skriving" for alle formål). Uten begrensning av det foregående godtar kunden at den vil være bundet av enhver bestilling som sendes inn på nettstedet gjennom en "klikk"-avtale (eller annen handling spesifisert på nettstedet fra tid til annen) av enhver person som bruker et passord, underlagt og i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Kunden garanterer og forplikter seg til at all informasjon gitt av Kunden til Leverandøren er sann, nøyaktig og fullstendig i alle henseender, og at Leverandøren skal ha rett til å fortsette å stole på all informasjon som Kunden tidligere har gitt til den i forbindelse med gjennomføringen av Transaksjoner gjennom Nettstedet.

Hvis en utpekt bruker søker om tilgang til nettstedet på vegne av kunden før kunden signerer avtalen, representerer den utpekte brukeren overfor leverandøren at han/hun er autorisert av kunden til å utføre transaksjoner på nettstedet. Leverandøren kan derfor utstede et passord til den utpekte brukeren før han mottar den signerte avtalen fra kunden. Imidlertid, hvis leverandøren ikke har mottatt den signerte avtalen innen fem virkedager etter den utpekte brukerens registrering på nettstedet, forbeholder leverandøren seg retten til å stenge kontoen og/eller holde den utpekte brukeren ansvarlig for betalingen for transaksjoner utført av ham/henne .

Vedlegg 1 – Tilgangsvilkår for delebutikk

1. Transaksjoner

Hver transaksjon som utføres av kunden på nettstedet vil bli styrt av gjeldende GTC-er.

2. Varighet

(a) Oppsigelse. Denne avtalen skal gjelde inntil den sies opp, uansett årsak, av enten leverandøren eller kunden ved å gi én ukes skriftlig varsel til den andre.

(b) Overlevelse.

Hvis denne avtalen sies opp, skal alle bestemmelsene i denne avtalen bortfalle og opphøre å ha virkning og kundens tilgang til og bruk av nettstedet skal utløpe, forutsatt at ingen slik oppsigelse skal påvirke partenes ansvar med hensyn til evt. Transaksjoner inngått før tidspunktet slik oppsigelse trer i kraft, hvilke transaksjoner skal forbli effektive i henhold til gjeldende GTCs, forutsatt at ingenting i denne paragraf

(c) skal frita leverandøren eller kunden for noe ansvar for svikt eller nektelse av å utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

 

(d) Suspensjon Uavhengig av om denne avtalen avsluttes, forbeholder leverandøren seg retten til å suspendere eller begrense kundens tilgang til eller bruk av nettstedet uten forvarsel.

 

(e) Ingen fordommer. Enhver oppsigelse av denne avtalen skal ikke påvirke eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler en part kan ha rett til i henhold til denne avtalen eller ved lov.

 

3. Opptegnelser

De elektroniske postene som genereres av nettstedet vil utgjøre umiddelbare bevis for vilkårene og innholdet i hver transaksjon.

 

4. Nettstedet

(a) Utstyr. Kunden forstår og godtar at nettstedet kun kan nås ved bruk av bestemt utstyr, inkludert datamaskiner, periferiutstyr, modemer, programvare og tilkoblinger, og det er kundens ansvar for egen regning og regning å skaffe og vedlikeholde slikt utstyr.

(b) Forbedringer. Leverandøren skal ha rett til å forbedre og oppgradere nettstedet. Leverandøren skal bruke rimelige bestrebelser for å gjøre slike forbedringer og/eller oppgraderinger med minst mulig ulempe for kunden.

(c) Endringer. Nettstedet og informasjonen og materialet som det inneholder kan til enhver tid endres av leverandøren uten varsel.

(d) Personopplysninger. Leverandøren kan trenge å samle inn, lagre og bruke informasjon om utpekte brukere til administrative formål. Ved å bruke denne informasjonen kan leverandøren behandle personopplysninger og skal holde slike data på en hensiktsmessig sikker måte og kun bruke dem etter behov for driften av nettstedet. Kunden garanterer at den har innhentet slikt samtykke fra hver utpekt bruker for innsamling, lagring og bruk av slik informasjon av leverandøren som kan kreves i henhold til gjeldende lov. Les mer om vår generelle personvernpolicy.

5. Rettigheter

(a) Eierskap. Nettstedet (og eventuelle forbedringer og/eller oppgraderinger av det) eies av leverandøren, og kunden skal ikke ved utførelse av denne avtalen eller ved tilfredsstillelse av sine forpliktelser og forpliktelser i henhold til denne erverve eller oppnå noen tittel, rettigheter eller interesser (noen som helst) til å eller på nettstedet eller noen del eller komponent derav. Kunden har rett til å se, kopiere og skrive ut alle dokumenter fra nettstedet, men kun for sine egne interne forretningsformål, men erverver ingen rettigheter eller lisenser på eller til nettstedet eller materialet på nettstedet annet enn den begrensede retten til å bruke nettstedet i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Ethvert salg, overføring eller redistribusjon av nettstedet eller dets innhold, og all kopiering, modifikasjon eller annen bruk av nettstedet eller dets innhold til andre formål enn for kundens egne interne forretningsformål er strengt forbudt.

(b) Immaterielle rettigheter. Alle nåværende og fremtidige rettigheter til og til forretningshemmeligheter, varemerker, tjenestemerker, opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter knyttet til nettstedet i henhold til lovene til enhver innenlandsk eller utenlandsk statlig myndighet ("de immaterielle rettighetene") skal til enhver tid være og forbli. den eneste og eksklusive eiendommen til Leverandøren (og/eller dens lisensgivere). Kunden skal ikke bruke de immaterielle rettighetene, eller noen avledninger derav, til noe formål, uten leverandørens skriftlige forhåndsgodkjenning og samtykker i å etterkomme alle rimelige skriftlige forespørsler fra leverandøren eller dens leverandører av innhold eller på annen måte for å beskytte sin eller deres og andres rettigheter på eller til nettstedet.

6. Begrensninger

(a) Ingen garantier. Nettstedet tilbys "SOM DEN ER" uten noen form for garanti, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen avslørt på nettstedet eller med hensyn til produkter som vises på nettstedet (bortsett fra det som kan følge av GTC-ene som styrer enhver transaksjon). Leverandøren garanterer heller ikke at nettsiden er kompatibel med kundens utstyr, at nettsiden er eller vil være fri for feil, funksjonsfeil, virus eller ormer eller at internett er et trygt medium for kommunikasjon (inkludert sending og henting av data til og fra). Alle garantier eller forsikringer, enten det er uttrykt eller underforstått med hensyn til nettstedet og bruken av det, er herved ekskludert i den grad det er tillatt av gjeldende lov.

(b) Andre nettsteder. Nettstedet kan gi lenker til visse nettsteder sponset og vedlikeholdt av tredjeparter. Slike nettsteder er offentlig tilgjengelige, og leverandøren gir tilgang til slike nettsteder gjennom nettstedet utelukkende som en bekvemmelighet for kunden. Innholdet på andre nettsteder, tjenester, varer eller annonser som kan knyttes til nettstedet vedlikeholdes eller kontrolleres ikke av leverandøren, og leverandøren gir ingen representasjoner eller garantier angående innholdet på slike nettsteder, og det faktum at tilgang til slike nettsteder gis gjør ikke utgjøre noen godkjenning, autorisasjon eller sponsing av slike nettsteder eller deres sponsorer av leverandøren. Leverandøren er på ingen måte ansvarlig for tilgjengeligheten, innholdet eller nøyaktigheten til andre nettsteder, tjenester eller varer som kan være knyttet til, eller annonseres på, nettstedet, og gir ingen garanti, uttrykt eller underforstått, med hensyn til bruken av koblinger gitt på, eller til, nettstedet eller garanterer nøyaktigheten, fullstendigheten, nytten eller tilstrekkeligheten til andre nettsteder, tjenester, varer eller annonser som kan være knyttet til nettstedet. Kunden forstår og godtar at den vil bruke eller stole på slike nettsteder utelukkende på egen risiko, og at Leverandøren ikke gir den noen rettigheter med hensyn til slike nettsteder.

(c) Ansvar. Leverandøren og dens direktører, ledere, ansatte og agenter skal, i den grad det er tillatt ved lov, ikke ha noe ansvar, betinget eller på annen måte, enten det er forårsaket av uaktsomhet fra leverandøren, dens ansatte, underleverandører, agenter, leverandører eller på annen måte overfor kunden eller på annen måte. til tredjeparter for enhver feil, unøyaktighet eller ufullstendig informasjon i postene eller informasjonen som tilgang er gitt av nettstedet eller for feil, funksjonsfeil, forsinkelser, ulemper eller manglende evne til nettstedet, og kunden fritar herved leverandøren uttrykkelig fra ethvert krav eller søksmål som oppstår fra eller som et resultat av noe av det foregående. Leverandøren skal under ingen omstendigheter, verken i kontrakt, skadevoldende eller på annen måte, være ansvarlig for å betale kunden skader som representerer indirekte tap eller følgetap eller skade som oppstår som følge av juridiske krav på noen måte knyttet til kundens bruk av nettstedet.

7. Skadeserstatning

Kunden skal ved å akseptere disse vilkårene godta å skadesløs, forsvare og holde Leverandøren skadesløs fra og mot alle krav, krav, søksmål, skader eller kostnader eller forpliktelser av noe slag hevdet mot eller lidd av Leverandøren i forbindelse med eller som følge av Kundens bruk av, eller tilgangen gitt til den til nettstedet, forårsaket eller hevdet å være forårsaket av enhver handling eller unnlatelse av kunden i å overholde vilkårene i denne avtalen.

8. Force Majeure

Hvis en av partene utfører sine forpliktelser i henhold til dette er påvirket av Force Majeure (som definert nedenfor), skal den umiddelbart varsle den andre parten om arten og omfanget av det. Hvis en av partene på grunn av Force Majeure ikke er i stand til å oppfylle noen forpliktelser i henhold til avtalen, eller det er forsinkelser fra en slik part i utførelsen av en forpliktelse i henhold til avtalen, skal denne parts oppfyllelse av en slik forpliktelse suspenderes så lenge Force Majeure fortsetter og tid for oppfyllelse av denne forpliktelsen skal forlenges tilsvarende, og parten som er berørt av Force Majeure skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor den andre parten for noe tap eller skade overhodet og hvordan som helst som oppstår (enten direkte eller indirekte tap eller skade) som er påført eller påført. eller for brudd på noen av vilkårene i denne avtalen på grunn av slik Force Majeure. For formålet med denne paragraf 9 betyr "Force Majeure" en av følgende:

(a) utbrudd av fiendtligheter, opptøyer, sivile forstyrrelser, terrorhandlinger;

(b) brann, eksplosjon, flom eller ekstreme værforhold;

(c) ukontrollerbart strømbrudd eller feil på telekommunikasjonslinjer;

(d) streik, lock-out eller kamphandling av noe slag; eller (e) enhver annen årsak eller omstendighet utenfor noen av partenes rimelige kontroll.

9. Overføring

Kunden skal ikke ha makt til å overføre (enten i form av sikkerhet eller på annen måte) alle eller noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen eller til å tillate at bruk av eller tilgang til nettstedet gitt til den i henhold til denne avtalen er underleverandør eller delegert til enhver annen person uten skriftlig forhåndssamtykke fra leverandøren, og slikt samtykke kan være betinget av slike vilkår og betingelser som leverandøren med rimelighet kan kreve.

10. Partnerskap eller Joint Venture

Denne avtalen skal ikke fungere slik at den oppretter eller anerkjenner et partnerskap eller fellesforetak av noe slag mellom partene.

11. Skillebarhet

 Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten i den eller noen annen jurisdiksjon til noen annen bestemmelse i denne avtalen. Partene er enige om å forsøke å erstatte enhver ulovlig, ugyldig eller uhåndhevbar bestemmelse med en lovlig, gyldig eller håndhevbar bestemmelse som i størst mulig grad oppnår de økonomiske juridiske og kommersielle målene for den ulovlige, ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen.

12. Hele avtalen og motparter

Denne avtalen inneholder og utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til emnet, og erstatter all tidligere muntlig eller skriftlig kommunikasjon eller avtaler knyttet til denne. Denne avtalen kan inngås i motparter (inkludert via faksimile), som hver når den utføres og leveres skal anses å være et originalt dokument, og som alle sammen utgjør en og samme avtale.

13. Gjeldende lov og jurisdiksjon

 (a) Gjeldende lov. Denne avtalen er underlagt, og skal tolkes i samsvar med, norsk lov

(b) Jurisdiksjon. Enhver tvist mellom partene som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen, eller brudd, oppsigelse eller ugyldighet av denne, skal avgjøres endelig ved voldgift i samsvar med reglene til voldgiftsinstituttet i Stockholm Chamber of Commerce. Stedet for voldgift skal være Stockholm, Sverige. Språket som skal brukes i voldgiftsbehandlingen skal være engelsk.

Fjern alt